Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Binnen! interieur & verkoopstyling te Tilburg

 
Artikel 1 Algemeen

1.1. Definities:

a. Binnen! interieur & verkoopstyling te Tilburg: de gebruiker van deze algemene voorwaarden; Eenmanszaak ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17233426, gevestigd aan Swalm 72, 5032 EM Tilburg

b. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Binnen! interieur & verkoopstyling te Tilburg een overeenkomst sluit;

c. Overeenkomst: de opdrachtovereenkomst tussen de opdrachtgever en Binnen! interieur & verkoopstyling te Tilburg

1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die de opdrachtgever sluit met Binnen! interieur & verkoopstyling te Tilburg. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

1.4. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Binnen! interieur & verkoopstyling te Tilburg en de opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.


Artikel 2 Uitvoering van de opdracht

Binnen! interieur & verkoopstyling te Tilburg draagt er zorg voor dat de uitvoering van de opdracht geschiedt conform de daaraan te stellen eisen van zorgvuldigheid en kwaliteit. 


Artikel 3 Levertijd

3.1. De door Binnen! interieur & verkoopstyling te Tilburg opgegeven levertijden zijn niet als fatale termijn te beschouwen.

3.2. De levertijd gaat in op het moment dat de opdrachtgever van Binnen! interieur & verkoopstyling te Tilburg een schriftelijke of elektronische bevestiging heeft ontvangen.

 
Artikel 4 Verkregen informatie en documenten

De opdrachtgever dient de verkregen informatie en documenten alleen te gebruiken in de uitoefening van zijn eigen bedrijf (in geval van rechtspersoon) of in de privésfeer (in geval natuurlijk persoon). Het is niet toegestaan deze informatie en documenten openbaar te maken, te verveelvoudigen of te verkopen in welke vorm dan ook.

 
Artikel 5 Prijs

5.1. De opgegeven prijzen zijn in euro's en exclusief B.T.W.

5.2. In algemene zin opgegeven prijzen (zoals prijzen genoemd in eerdere opdrachten, offertes, op de website of in reclame-uitingen) kunnen door Binnen! interieur & verkoopstyling te Tilburg te allen tijde gewijzigd worden. Voor lopende overeenkomsten geldt de prijs die schriftelijk in de opdrachtovereenkomst is overeengekomen.

 
Artikel 6 Betaling

6.1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Binnen! interieur & verkoopstyling te Tilburg op de factuur aan te geven wijze.

6.2. Bij niet of niet-tijdige betaling is opdrachtgever vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag der algehele voldoening over de nog openstaande bedragen wettelijke rente verschuldigd. Voorts komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten om tot inning te komen voor rekening van de opdrachtgever.

6.3 Wanneer opdrachtgever besluit de te koop staande woning uit de verkoop te halen, blijft de vordering van Binnen! interieur & verkoopstyling te Tilburg op opdrachtgever bestaan. Opdrachtgever verplicht zich ook dan over te gaan tot tijdige betaling van de factuur van Binnen! interieur & verkoopstyling te Tilburg.

 
Artikel 7 Aansprakelijkheid

7.1. Binnen! interieur & verkoopstyling te Tilburg kan niet instaan voor volledige juistheid en volledigheid van de geleverde informatie en documenten. Binnen! interieur & verkoopstyling te Tilburg is dan ook, behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud van de door Binnen! interieur & verkoopstyling te Tilburg geleverde dienst(en).

7.2. Binnen! interieur & verkoopstyling te Tilburg is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van geleverde informatie en documenten. Binnen! interieur & verkoopstyling te Tilburg biedt niet de garantie dat de geleverde diensten het gewenste resultaat leveren of bewerkstelligen.

7.3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Binnen! interieur & verkoopstyling te Tilburg aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan Binnen! interieur & verkoopstyling te Tilburg worden verstrekt. Heeft opdrachtgever deze gegevens niet verstrekt, dan is Binnen! interieur & verkoopstyling te Tilburg niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade. Indien de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens niet tijdig aan Binnen! interieur & verkoopstyling te Tilburg zijn verstrekt, heeft Binnen! interieur & verkoopstyling te Tilburg het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten.

7.4 Binnen! interieur & verkoopstyling te Tilburg is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Binnen! interieur & verkoopstyling te Tilburg is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij de onjuistheid of onvolledigheid voor Binnen! interieur & verkoopstyling te Tilburg kenbaar behoorde te zijn.

7.5. Binnen! interieur & verkoopstyling te Tilburg is niet aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

7.6. Indien Binnen! interieur & verkoopstyling te Tilburg desalniettemin aansprakelijk mocht zijn, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van (het gedeelte van) de opdrachtovereenkomst waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.

7.7. Alle aanspraken jegens Binnen! interieur & verkoopstyling te Tilburg die niet binnen 2 jaar na hun ontstaan bij Binnen! interieur & verkoopstyling te Tilburg zijn ingediend, vervallen door verjaring.

 
Artikel 8 Overmacht

8.1. Ingeval ten gevolge van overmacht het uitvoeren van de opdracht onmogelijk is, wordt Binnen! interieur & verkoopstyling te Tilburg ontslagen van haar verplichtingen uit de overeenkomst.

8.2. Onder overmacht wordt mede verstaan een omstandigheid waar Binnen! interieur & verkoopstyling te Tilburg geen invloed op heeft of redelijkerwijs kan hebben.

 
Artikel 9 Klachtenregeling

9.1. Klachten dienen binnen 30 dagen na ontvangst van het geleverde schriftelijk of elektronisch aan Binnen! interieur & verkoopstyling te Tilburg kenbaar te worden gemaakt, bij gebreke waarvan de mogelijkheid tot het indienen van een klacht komt te vervallen.

9.2. Indien een klacht gegrond is, zal Binnen! interieur & verkoopstyling te Tilburg de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk of elektronisch kenbaar te worden gemaakt. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal de factuur door Binnen! interieur & verkoopstyling te Tilburg worden aangepast tot een lager bedrag danwel tot nihil. Binnen! interieur & verkoopstyling te Tilburg zal ook in dat geval slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 7 van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 10 Diversen

10.1. Binnen! interieur & verkoopstyling te Tilburg is te allen tijde bevoegd een opdracht niet in behandeling te nemen.

10.2. Indien opdrachtgever surséance van betaling heeft aangevraagd dan wel in staat van faillissement verkeert, is Binnen! interieur & verkoopstyling te Tilburg gerechtigd de overeenkomst per direct te ontbinden.

10.3. Binnen! interieur & verkoopstyling te Tilburg is verplicht tot geheimhouding van gegevens waarover zij van de opdrachtgever de beschikking krijgt, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift Binnen! interieur & verkoopstyling te Tilburg tot mededeling verplicht.

10.4. Binnen! interieur & Verkoopstyling te Tilburg heeft het recht om dossiers en alle zich daarin bevindende stukken, inclusief stukken die toebehoren aan de opdrachtgever, zonder verdere aankondiging uit de archieven te verwijderen en te vernietigen, indien 3 jaar of meer verstreken zijn nadat Binnen! interieur & verkoopstyling te Tilburg de opdracht heeft uitgevoerd.

10.5. De rechtsverhouding tussen opdrachtgever en Binnen! interieur & verkoopstyling te Tilburg is uitsluitend onderworpen aan het Nederlands recht.

 

Artikel 11

11.1 De opdrachtgever zorgt in geval van huur van meubels en/of accessoires van Binnen! interieur & verkoopstyling te Tilburg voor het juiste gebruik daarvan en voorkomt zoveel mogelijk beschadiging en/of diefstal van die meubels en/of accessoires. De duur van de huur van meubels en/of accessoires is vastgelegd in de opdrachtovereenkomst.

11.2 De nutsvoorzieningen, te weten gas, water en elektra, zullen door en voor rekening van opdrachtgever in de woning aanwezig zijn en door Binnen! interieur & verkoopstyling te Tilburg gebruikt kunnen worden.

11.3 Ingeval door nalatigheid van opdrachtgever de meubels en accessoires beschadigen of gestolen worden, is de schade hieruit voortvloeiend voor rekening van opdrachtgever.